preloader

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGILE SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. Organizator – Agile Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 99/101, 80-244 Gdańsk , NIP 9571083952 realizujący szkolenia lub inne projekty pod marką Agile, AgileSchool, Twój Biznes, Akademia Zwinnej Liderki, AgileMedica.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział, w jakikolwiek sposób, w szkoleniach bądź innych projektach organizowanych przez Agile Sp. z o.o.
 4. Szkolenie – proces edukowania, mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności. Termin oraz przedmiot szkolenia, każdorazowo, w sposób szczegółowy, określony jest w ofercie szkolenia
 5. Inne projekty – zajęcia niebędące szkoleniem, a prowadzone przez Agile Sp. z o.o. – warsztaty, webinaria, spotkania, konferencje. Postanowienia dotyczące szkoleń stosuje się także w przypadku innych projektów
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostce pieniężnej, każdorazowo określona w ofercie szkolenia, którą Uczestnik zobowiązany jest uiścić Organizatorowi z tytułu uczestnictwa w szkoleniu bądź innym projekcie.
 7. Partner – podmiot związany z Agile Sp. z o.o., który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w jednej z witryn internetowych, będących projektem Agile Sp. z o.o.: www.agilebiz.pl
 8. Potwierdzenie udziału – komunikat wysłany przez Organizatora szkolenia w odpowiedzi na opłacone zgłoszenie dokonane przez formularz online.
 9. Wysłanie zgłoszenie rejestracyjnego ze strony agileschool.pl lub evenea.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podawania przyczyn oraz w jakimkolwiek czasie.
 11. Każdego Uczestnika oraz subskrybentów newsletterów należących do serwisów Agile Sp. z o.o., obowiązuje aktualna treść Regulaminu.
 12. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Agile Sp. z o.o. jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w szkoleniu dokonuje zgłoszenia i rezerwacji miejsca poprzez elektroniczną rejestrację dostępną na stronie: www.agilebiz.pl, www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl , www.evenea.pl   
 2. Jako potwierdzenie rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za organizowane wydarzenie. Na życzenie klienta możliwe jest wystawienie faktury proforma. Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po odbyciu wydarzenia.
 3. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku, gdy nie dokonał rejestracji udziału lub nie uiścił on opłat za udział w wydarzeniu, w terminach określonych przez Organizatora.

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 1. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: biuro@agile.g4kusei.usermd.net
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wydarzenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora, dopuszczalną formą oświadczenia jest też forma e-mailowa) Uczestnikowi, alternatywnie przysługuje zwrot uiszczonej ceny, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 15% ceny wydarzenia, możliwość wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych poprzez uczestnictwo w tym samym wydarzeniu, ale w innym terminie.
 3. W przypadku rezygnacji z wydarzenia przez Uczestnika później niż na 10 dni roboczych przed datą jego rozpoczęcia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora, dopuszczalną formą oświadczenia jest też forma e-mailowa) lub nie wzięcia udziału w wydarzeniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za wydarzenie.
 4. Nieobecność na wydarzeniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny wydarzenia.

IV. ZMIANY DOTYCZĄCE WYDARZEŃ

 1. W przypadku zmiany miejsca lub terminu wydarzenia przez Agile Sp. z o.o., według wyboru Uczestnika, Agile Sp. z o.o. zwrócą wpłaconą cenę w całości albo przeprowadzą wydarzenie w innym wskazanym przez siebie miejscu lub terminie.
 2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej wydarzenie.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników oraz w innych przypadkach losowych. W powyższej sytuacji Uczestnik może żądać zwrotu wpłaconej ceny albo wykorzystać uiszczoną kwotę pieniężną w ramach tego samego wydarzenia w innym terminie.
 4. O przedmiotowych zmianach Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Agile Sp. z o.o. chroni dane osobowe zgodnie z RODO. Pełna treść polityki prywatności znajduje się TUTAJ
 2. W czasie korzystania z serwisów należących do Agile Sp. z o.o., Uczestnik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wskazane dane to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail, dane do faktury. W wyjątkowych przypadkach Uczestnik może zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.
 3. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
 4. Uczestnik ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z bazy poprzez wysłanie maila o stosowanej treści.
 5. Wszelkie materiały udostępniane Uczestnikom w trakcie szkoleń, a także na stronach internetowych należących do Agile Sp. z o.o. stanowią własność Ich twórców i mogą być rozpowszechniane lub w inny sposób przetwarzane tylko za Ich wyraźną zgodą.
 6. Agile Sp. z o.o. jest odpowiedzialne za politykę prywatności, do której link zamieszczone są na stronach należących do Agile Sp. z o.o.

VI. CHARAKTER SZKOLEŃ

 1. Organizator, a także trenerzy i koordynatorzy w żaden sposób nie odpowiadają za formę oraz skutki wykorzystania przez Uczestnika metod, produktów oraz usług pozyskanych w trakcie wydarzeń.
 2. W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania Uczestnika w trakcie wydarzeń, organizator, trener lub koordynator, ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie miejsca jego odbywania.
  W powyższym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny za udział w wydarzeniu.
 3. Organizator, trenerzy i koordynator nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Uczestnika w miejscu prowadzonych wydarzeń.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej i wysyłane na adres siedziby Organizatora, nie później niż na 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem rozstrzygane będą polubownie.
 3. W przypadku, gdy rozwiązanie konfliktu drogą ugodową okaże się niemożliwe, sądem właściwym
  do rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona zostanie według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)

Zapoznaj się również:

 • szczegółami dotyczącymi certyfikatów:
  • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, wpisaną do RIS pod numerem ewidencyjnym 2.22/00128/2023
  • Certyfikat jakości świadczonych usług SUS 2.0 (Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych)  przyznany przez DEKRA CERTYFICATION Sp. z o.o. o numerze: DEKRA/SUS/000246/1
  • uznawany na terenie całego kraju wpis do Bazy Usług Rozwojowych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z możliwością świadczenia usług szkoleniowych dofinansowanych z EFS
 • z procedura reklamacji, która znajdziesz  TUTAJ