preloader

warsztat: Design Thinking

Usługi

warsztaty/szkolenia/konsultacje

Data

1 czerwca 2023

PROBLEM

Firma XYZ odczuwa stagnację w tworzeniu nowych produktów lub usług. Trudno jej generować innowacyjne pomysły i wprowadzać pozytywne zmiany.

 • Ma trudności z zaspokajaniem potrzeb i oczekiwań klientów. Brakuje jej wglądu w rzeczywiste potrzeby klientów, co prowadzi do tworzenia nieoptymalnej oferty.
 • Brakuje struktury lub narzędzi, które umożliwiają skuteczne rozwiązywanie problemów i generowanie nowych pomysłów.

WYZWANIA

 • Problem z rosnącą konkurencją w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

 • Trudności z pełnym zrozumieniem potrzeb i oczekiwań swoich klientów.

 • Brak świeżych pomysłów i nowatorskiego podejścia.

 • Trudności w adaptacji do zmian.
 • Problemy z twórczą i skuteczną współpracą w zespole.

Odkryj potencjał kreatywności i innowacji

Warsztat wprowadza uczestników do podstawowych zasad, wartości i filozofii Design Thinking. Uczestnicy dowiadują się, czym jest Design Thinking i jakie są jego korzyści. Poznają etapy procesu Design Thinking oraz techniki i narzędzia, które mogą być wykorzystane w każdym z tych etapów.

Człowiek w centrum procesu

Design Thinking to metoda, która stawia człowieka w centrum procesu twórczego. Odkrywając rzeczywiste potrzeby i problemy użytkowników, pozwala generować innowacyjne pomysły i opracować rozwiązania, które naprawdę spełniają oczekiwania klientów. Wykorzystuje interdyscyplinarne podejście, integrując elementy takie jak empatia, kreatywność, prototypowanie i iteracyjne testowanie.

Program szkolenia. 

Podczas warsztaów uczestnicy wykonują pracę zespołową oraz indywidualną.   

 1. Wprowadzenie do Design Thinking:

  • Omówienie definicji i filozofii Design Thinking
  • Przedstawienie korzyści z zastosowania Design Thinking w biznesie i innowacjach
  • Przykłady sukcesu firm wykorzystujących Design Thinking
 2. Etap Empatyzacji i Zrozumienia:

  • Wyjaśnienie roli empatii w Design Thinking
  • Techniki badawcze i obserwacyjne do zrozumienia potrzeb użytkowników
  • Tworzenie person i mapowanie użytkowników
 3. Etap Definiowania Problemu:

  • Metody definiowania problemów i wyzwań
  • Narzędzia do identyfikowania celów i ograniczeń projektowych
  • Formułowanie problemów jako wyzwań projektowych
 4. Etap Generowania Pomysłów:

  • Techniki generowania kreatywnych pomysłów, takie jak brainstorming, mind mapping
  • Metody oceny i selekcji pomysłów
 5. Etap Prototypowania:

  • Wyjaśnienie roli prototypowania w Design Thinking
  • Tworzenie prototypów różnego rodzaju: wizualne, materiałowe, interaktywne
  • Testowanie prototypów i zbieranie feedbacku
 6. Etap Testowania i Iteracji:

  • Metody przeprowadzania testów użytkowników i zbierania feedbacku
  • Analiza wyników testów i iteracyjne wprowadzanie ulepszeń
  • Cykl iteracyjny jako fundament Design Thinking
 7. Zastosowanie Design Thinking w praktyce:

  • Przykłady zastosowania Design Thinking w różnych branżach i obszarach
  • Dyskusje i warsztaty, jak można dostosować Design Thinking do konkretnych wyzwań biznesowych uczestników
  • Planowanie dalszych kroków i wdrażanie Design Thinking w organizacji
 8. Ćwiczenia praktyczne i studia przypadków:

  • Praktyczne ćwiczenia i scenariusze zastosowania Design Thinking
  • Analiza studiów przypadków i dyskusje na temat ich sukcesów i wyzwań
  • Indywidualne i grupowe zadania praktyczne, aby umożliwić uczestnikom stosowanie Design Thinking w praktyce
 9. Podsumowanie i refleksja:

  • Podsumowanie głównych nauk i umiejętności wyniesionych z warsztatu
  • Określenie konkretnych działań i planów wdrożenia Design Thinking po warsztacie
  • Feedback uczestników i możliwość zadawania dodatkowych pytań

Efekty uczenia się

 • zwiększona innowacyjność, umiejętności generowania nowatorskich pomysłów i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • rozwój umiejętności badawczych i empatii, co umożliwia głębsze zrozumienie klientów,
 • dostęp do struktury i narzędzi, które pomagają w systematycznym i skutecznym rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność współpracy, komunikacji oraz tworzenia środowiska sprzyjającego kreatywności i eksperymentowaniu,
 • podnoszenie efektywności oraz zachęcanie innych do większej samodzielności w realizacji zadań i projektów,
 • dostarczenie narzędzi i technik, które pozwalają na szybsze prototypowanie, testowanie i iteracyjne doskonalenie rozwiązań,
 • dostarczanie produktów i usług, które lepiej spełniają oczekiwania i potrzeby klientów.

PODSUMOWUJĄC

Dodatkowo w cenie otrzymujesz:

 • Materiały do pracy własnej i warsztatowej
 • Follow-up w formie rozmowy (konsultacji)

 

 

*godziny szkoleniowe

FORMA 

stacjonarnie/

online

CZAS TRWANIA

16 godzin*

TERMIN

do ustalenia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Za najbardziej pomocne uważam analizowanie naszej konkretnej sytuacji i szukanie rozwiązań.

Ewa

Właścicielka studia animacji

00 / 00