Zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą oddziaływać na postawy pracowników poprzez zachęcanie do osiągania zakładanych celów.

Tworzenie spójnego systemu motywacyjnego przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi. Łączenie motywowania z pozostałymi obszarami zarządzania zespołem.

CEL:

Oddziaływanie na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do osiągania zakładanych celów firmy, dobrych wyników oraz wysokiej jakości pracy. Obejmuje działania z zakresu analizy potrzeb organizacji oraz pracowników, wyznaczania pracownikom mierzalnych celów, wyboru metod i narzędzi motywowania dostosowanych do stanowiska pracy oraz oczekiwań pracowników.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Zna podstawowe teorie motywacji.
 • Zna koncepcję zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania pracownikami w środowisku wielokulturowym.
 • Zna zasady zarządzania przez cele.
 • Zna metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników.
 • Zna zasady tworzenia systemów motywacyjnych.
 • Wie, w jaki sposób powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem (np. ocenianiem, wynagradzaniem, rozwojem).

Umiejętności

 • Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników.
 • Umie dopasować metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy.
 • Umie stworzyć spójny system motywacyjny oparty na jasnych zasadach.
 • Potrafi określać i komunikować pracownikom kryteria doboru metod i narzędzi motywowania.
 • Potrafi przewidywać zachowania pracowników.
 • Potrafi powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Jasno komunikuje oczekiwania wobec pracownika.
 • Tworzy przyjazną atmosferę pracy zachęcając pracowników do angażowania się w realizowane zadania.
 • Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników.
 • Docenia wkład pracy podwładnych.
 • Zna korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X