Skuteczność menadżerska. Orientacja na cel

Dla kierowników, menadżerów, właścicieli firm, którzy chcą przejąć kontrolę nad osiąganiem celów przedsiębiorstwa.

Prowadzący Dorota Rycharska

Określanie problemów mogących wpłynąć na jakość rezultatów i projektowanie rozwiązań. Podejmowanie odpowiednich działań, dzięki perspektywicznemu patrzeniu na wyniki.

CEL:

Zdolność i chęć przejmowania odpowiedzialność i kontroli nad osiąganiem celów i rezultatów przedsiębiorstwa. Antycypuje i określa problemy w realizacji celów i osiąganiu rezultatów. Minimalizuje ryzyko związane z nieosiągnięciem założonych celów i rezultatów oraz dba o efektywność działania.

KORZYŚCI:

Wiedza

 • Ma wiedzę z zakresu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa
 • Zna zasady doskonalenia przedsiębiorstwa
 • Rozumie zasady osiągania efektywności działania z uwzględnieniem relacji nakładów i efektów

Umiejętności

 • Potrafi zintegrować działania operacyjne z potrzebami i strategią organizacji.
 • Planuje i przeznacza zasoby w tym zasoby personalne na osiągnięcie wymagających celów.
 • Umie określić problemy i bariery, które mogą wpłynąć na jakość osiąganych rezultatów i celów oraz projektuje rozwiązania
 • Potrafi prawidłowo oceniać stopień realizacji celów przez pracowników oraz egzekwować ich wykonanie
 • Minimalizuje ryzyko osiągania założonych celów i rezultatów, poprzez podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających (proaktywnych)
 • Patrzy perspektywicznie na wyniki, szczególnie w średnim okresie czasu i podejmuje odpowiednie działania, na przykład przeciwdziałając działaniom konkurencji.

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Odpowiedzialność Inicjatywa w działaniu
 • Motywacja do osiągania celów

PLAN KURSU: Dobierany indywidualnie do firmy.

Minimalna grupa na szkolenie wynosi 3 uczestników.

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach Akademii Menadżera MŚP skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie  

X