Analiza potrzeb rozwojowych Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji

Usługa doradcza

Akademia Menedżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji ma zasięg ogólnopolski, kierowana jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, zarówno handlowych, produkcyjnych i usługowych.

O refundację usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej ubiegać się mogą:

 • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
 • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
 • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługa z dofinansowaniem : więcej informacji

Opis

Postępująca szybko cyfryzacja jest jednym z większych wyzwań stojących aktualnie przed kadrą menadżerską polskich przedsiębiorstw. Ogólnoświatowa sytuacja wymusza na nich reorganizację kanałów sprzedaży i obsługi klientów, zmianę formy działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami rozproszonymi, pracującymi w trybie zdalnym. Rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze wydaje się niezbędne do skutecznego zarządzania ich organizacjami oraz pracownikami.

Ramowy program usługi

A. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa zawierająca:
 • podstawowe dane przedsiębiorstwa,
 • opis modelu biznesowego (uwzględniający ewentualne planowane zmiany wynikające z nowej strategii),
 • analizę zasobów (ludzkich, infrastrukturalnych, technicznych),
 • analizę procesów biznesowych,
 • analizę struktury organizacyjnej,
 • analizę procesów relacji i komunikacji z klientem i ogólnej strategii marketingowej,
 • charakterystykę realizacji procesów komunikacji z podwykonawcami/ dostawcami/partnerami.
 1. Ocena pozycji strategicznej w kontekście transformacji cyfrowej – analiza SWOT

B. Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa

Diagnoza stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji, w kontekście strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz charakterystyki otoczenia i trendów rynkowych, w tym: 

 1. Organizacja:
 • przywództwo, pracownicy, strategia, współpraca i projekty
 • organizacja współpracy pomiędzy zespołami wewnątrz i na zewnątrz firmy w ramach prowadzonych działań
 • zasady budowana strategia wdrażania rozwiązań cyfrowych w firmie (o ile już się odbyła)
 • system dotychczasowych szkoleń przygotowujący pracowników do wdrażania rozwiązań z cyfrowych w firmie (o ile już się takie odbyły)
 • wiedza kadry zarządczej na temat najnowszych rozwiązań cyfrowych i efektywność ich wdrażania
 1. Procesy:

Standaryzacja, integracja danych z otoczeniem, integracja cyklu życia produktu/usługi, integracja danych wewnętrzna oraz stopień integracji danych i procesów w ramach różnych obszarów działalności firmy, w tym:

 • planowanie zasobów i procesów biznesowych,
 • realizacja łańcucha dostaw, zarządzanie cyklem życia produktu
 • komunikacja z klientami firmy
 • organizacja procesu zakupowego oraz standardy i regulacje w tym zakresie (maszyn, technologii i usługi)
 • stopień automatyzacji procesów w firmie.  
 1. Technologie:

Łączność, automatyzacja, autonomizacja, inteligentny produkt/usługa, w tym:

 • stopień zintegrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami w firmie
 • stopień zaawansowania stosowanych autonomiczne rozwiązań, systemów, produktów
 • model projektowanie produktu/usługi w firmie

Analiza identyfikuje:

 1. kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia w ramach projektu oraz jakie są priorytety niwelowania luk kompetencyjnych w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa (określenie luk kluczowych).
 2. potrzeby edukacyjne grupy docelowej, plan rozwoju kadry i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych z opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Efektem analizy

jest opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju dla każdej osoby objętej usługą, zawierający cele rozwojowe, diagnozę posiadanych kompetencji i możliwości rozwojowe wraz z harmonogramem działań i czasem niezbędnym na ich przeprowadzenie w perspektywie 6, 12 i 18 miesięcy od daty przeprowadzenia analizy oraz specyfikację cele rozwoju zdefiniowane językiem efektów uczenia się. Tym samym uczestnicy będą przygotowani do wdrożenia transformacji cyfrowej.

Metody pracy w ramach usługi:

 1. test kompetencji uczestników
 2. moderowany wywiad pogłębiony

PROWADZĄCY: Dorota Rycharska Absolwentka SWPS – UX projektowanie usług, Management Development Program ICAN Institute, socjolog, certyfikowana Agile PM i Prince2 PM, projektantka Design Thinking. W latach 2019-2022 przeprowadziła około 450 usług konsultacyjno – doradczych w ramach badania kompetencji w programie Akademii Menadżera. Doświadczona menadżerka, konsultantka biznesu, specjalistka w zakresie organizacji, zrządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i kompetencji lidera – od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem menadżerów i organizacji.
Sprawnie upraszcza i digitalizuje procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej. W ostatnich 24 miesiącach przeprowadziła powyżej 60 godzin doradczych i szkoleniowych w zakresie digitalizacji procesów biznesowych, cyfryzacji relacji z klientami oraz w zakresie (m.in. Komunikacja i wykorzystanie informacji. Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji, Zarządzanie procesami online i offline.) Ma 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowo – doradczych dla firm sektora MŚP w różnych branżach.

Usługa refundowana w 80% w ramach projektu PARP Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji .

Zatem jeśli szukasz usługi, która pozwoli Ci skorzystać z rozwoju w ramach tego projektu SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  

Przeczytaj więcej o projekcie Akademia Cyfryzacji

Może spodoba się również…

X