Procedura reklamacji

Procedura postępowania Agile sp. z o.o. w przypadku reklamacji usługi szkoleniowo-rozwojowej

 1. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej zorganizowanej przez Agile Sp. z o.o., jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia otwartego
  lub umową szkolenia zamkniętego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec Agile Sp. z o.o.
 3. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 4. Reklamacja zostanie uwzględniona w poniższych sytuacjach:
 • Trener nie zrealizował umówionych treści ze swojej winy
 • W szkoleniach zamkniętych trener zmienił samowolnie treść szkolenia, pomimo że treść została prawidłowo dobrana do uczestników przez analizę potrzeb
 • Trener zachowywał się na sali niezgodnie z zasadami etyki trenerskiej
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • powód i przedmiot reklamacji
 • konkretne argumenty przemawiające za zasadnością reklamacji
 • propozycje formy zadośćuczynienia
 1. Możliwe formy zadośćuczynienia ze strony Agile Sp. z o.o. jeśli reklamacja zostanie uznana w części lub w całości:
 • Realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo)
 • Powtórna realizacja szkolenia w zmienionych warunkach (miejsce, trener, inne czynniki)
 • Obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia
 1. Reklamacja nie będzie uwzględniona, gdy:
 • Treść szkolenia i cele nie zostały zrealizowane z powodu przekazania firmie szkoleniowej nierzetelnych informacji o poziomie umiejętności pracowników.
 • Cele szkolenia nie zostały zrealizowane z powodu nie zapewnienia przez zamawiającego właściwych warunków lokalowych i sprzętu.
 • Cele szkolenia nie zostały zrealizowane z winy uczestników lub przełożonego przebywającego na szkoleniu (nie właściwe zachowanie powodujące opór uczestników).
 • Opinie w ankietach wynikają z treści szkolenia, które zostało ustalone przez zamawiającego i niedopasowane do poziomu umiejętności uczestników.

Gdańsk, 31.01.2021r.

 

X